realtaxi.sk

Ochrana osobných údajov

RealTaxi


Spoločnosť Real Taxi, s. r. o. (ďalej ako „Spoločnosť“) spracúva osobné údaje o svojich klientoch a iných fyzických osobách. Spracúvanie osobných údajov je pritom nevyhnutnou súčasťou výkonu činnosti spoločnosti pri prevádzkovaní taxislužby, vrátane plnenia si zákonných povinností voči zamestnancom Spoločnosti. Tieto informácie slúžia na to, aby klient alebo iná fyzická osoba (ďalej ako „dotknutá osoba“) v rámci poskytovania našich služieb vedela, prečo spracúvame jej osobné údaje, ktoré údaje spracúvame a aké sú jej práva. Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) a príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 18/2018 Z. z) ako aj ďalšími právnymi predpismi. 1. Identifikačné údaje Spoločnosti Názov: Real Taxi, s. r. o. Sídlo: Ivanovce 245, 913 05 Ivanovce IČO: 51 804 328 Zápis: v OR SR OS Trenčín, oddiel Sro, vl. č. 36745/R Štatutárny orgán: Martin Kollár, konateľ Kontaktné údaje Spoločnosti sú: E-mail: martinkollar7@gmail.com Tel. č.: 0911 112 455 IBAN: SK78 0900 0000 0051 9997 6539 Spoločnosť je súčasne prevádzkovateľom a spracovateľom osobných údajov dotknutých osôb. 2. Právny základ spracúvania osobných údajov Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame najmä dôvodu plnenia si zmluvných povinností ako aj z dôvodu, že takéto spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitných predpisov. Takýmito osobitnými predpismi sú napríklad: - zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov - zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov - zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov - zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov Niektoré osobné údaje spracúvame aj z dôvodu, že ste s ich spracúvaním vyjadrili písomný súhlas. Súhlas môžete udeliť na spracovávanie tých osobných údajov, ktoré nie je Spoločnosť oprávnená spracovávať na základe právneho predpisu, zmluvy alebo iného právneho základu. Osobné údaje v niektorých prípadoch spracúvame aj preto, že je to nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Pôjde o zmluvy o preprave osôb alebo vecí, ktoré sú uzatvárané podľa ustanovenia § 760 až § 764 Občianskeho zákonníka. 3. Účel spracúvania osobných údajov Spoločnosť spracúva osobné údaje cestujúcich za účelom plnenia si zákonných povinností, ktoré má voči svojim zamestnancom, štátnym orgánom a inštitúciám. Ide predovšetkým o tieto právne predpisy: zákon č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého Spoločnosti plní účtovné povinnosti zákon č. 595/2003 Z. z. a zákon č. 563/2009 Z. z., podľa ktorého má Spoločnosť plniť povinnosti, ktoré sa na neho ako na daňový subjekt vzťahujú zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Spoločnosť plní povinnosti zamestnávateľa voči svojim zamestnancom, ktorých zamestnáva (bude zamestnávať) na pracovný pomer alebo na základe dohody uzatvorenej mimo pracovného pomeru. Osobné údaje sú v tomto prípade spracúvané v rozsahu nevyhnutnom podľa príslušných právnych predpisov, resp. v rozsahu podľa písomného súhlasu udeleného dotknutou osobou na spracúvanie osobných údajov. Spoločnosť spracováva osobné údaje aj za účelom plnenia si zmluvných povinností podľa zmlúv o preprave osôb uzatvorených podľa ustanovenia § 760 a nasl. Občianskeho zákonníka. Spoločnosť spracováva osobné údaje iných fyzických osôb-podnikateľov alebo fyzických osôb konajúcich v mene obchodných spoločností. Bez toho, aby Spoločnosť poznala osobné údaje týchto osôb, by nemohla existovať efektívna spolupráca, cieľom ktorej je okrem iného efektívna preprava osôb a tovaru na určené miesto. Osobné údaje dotknutých osôb – cestujúcich – Spoločnosť spracováva v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie sledovaného účelu, pričom predmetom spracúvania sú najmä: titul, meno a priezvisko adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa dátum narodenia tel. č. a e-mail IBAN 4. Kategória príjemcov Osobné údaje spracováva Spoločnosť v písomnej ako aj elektronickej forme. Spoločnosť spracováva osobné údaje prostredníctvom štatutárneho orgánu, ako aj prostredníctvom svojich zamestnancov (napr. osobné údaje cestujúcich pri preprave). Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť ďalej sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú napríklad orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné orgány verejnej moci, exekútorské a notárske úrady, ostatní účastníci správnych konaní a pod. Osobné údaje môže Spoločnosť poskytnúť tiež tretím osobám, ako sú napríklad spolupracujúci právnici alebo spolupracujúce advokátske kancelárie poskytujúce právne služby s súvislosti s podnikaním Spoločnosti, najmä vymáhanie nárokov zo zmlúv o preprave, poskytovatelia účtovníckych alebo audítorských služieb, poskytovatelia softvérového vybavenia alebo IT Spoločnosti, vrátane zamestnancov týchto osôb. 5. Prenos osobných údajov do zahraničia Spoločnosť môže niektoré osobné údaje spracovávať aj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk vo vlastníctve zahraničných subjektov. Takýmto dátovým úložiskom je Google Disk, ktorý slúži Spoločnosti pri jej činnosti. Nakoľko sa naša Spoločnosť nachádza na území Slovenskej republiky, službu Disk Google nám poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited. Ide o spoločnosť založenú a prevádzkovanú na základe írskych zákonov (registrované číslo: 368047) so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (pre viac pozri https://www.google.com/intl/sk/drive/terms-of-service/archived/). Spoločnosť Google Ireland Limitid je viazaná právnymi aktami Európskej únie, vrátanie Nariadenia GDPR. Z toho dôvodu je ochrana osobných údajov dotknutých osôb aj pri tomto prenose do zahraničia zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia GDPR. 6. Doba uchovávania osobných údajov Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zásadou minimalizácie ich uchovávania počas trvania účelu, na ktorý osobné údaje dotknutej osoby získal, to znamená, že Spoločnosť osobné údaje uchováva najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Osobné údaje cestujúcich sú spracúvané počas trvania platnosti zmluvy o preprave, a to až do vyporiadania všetkých záväzkov z danej zmluvy. Ak bude potrebné nároky zo zmluvy o preprave vymáhať súdnou cestou, budú osobné údaje spracúvané až do právoplatného skončenia veci. Faktúry, ako aj ďalšie daňové a účtovné doklady uchovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi po dobu 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Osobné údaje, ktoré Spoločnosť spracúva na základe písomného súhlasu dotknutej osoby spracúvame po dobu uvedenú v písomnom súhlase dotknutej osoby. Ak doba nie je uvedená, osobné údaje sa spracúvajú dovtedy, kým je to nevyhnutné na naplnenie účelu, pre ktorý boli poskytnuté, najviac po dobu 12 mesiacov. Dotknutá osoba môže následne súhlas udeliť znova. 7. Automatizované rozhodovanie a profilovanie Spoločnosť nevykonáva automatické rozhodovanie ani profilovanie. 8. Práva dotknutých osôb Dotknuté osoby majú pri spracúvaní osobných údajov Spoločnosťou nasledovné práva: a) právo na prístup k osobným údajom – dotknutá osoba má právo žiadať od Spoločnosti potvrdenie o tom, aké osobné údaje o nej spracováva, na aký účel ich spracováva, na akú dobu a iné informácie podľa ustanovenia § 21 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.. b) právo na opravu osobných údajov – dotknutá osoba má právo na to, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. c) právo na výmaz osobných údajov – dotknutá osoba má právo na to, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Spoločnosť tak nie je povinná urobiť z dôvodov uvedených v ustanovení § 23 ods. 4 zákona č. 18/2018 Z. z.. d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – dotknutá osoba má právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracúvanie osobných údajov napríklad z dôvodu, že dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Spoločnosti overiť správnosť osobných údajov ako aj z ďalších dôvodov podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.. e) právo na prenosnosť osobných údajov – dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. f) právo namietať spracúvanie osobných údajov – dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré Spoločnosť spracúva z dôvodov založených na legitímnych záujmoch Spoločnosti. Spoločnosť nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. g) právo podať návrh podľa ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. – dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že Spoločnosť porušila jej práva podľa zákona č. 18/2018 Z. z. alebo že Spoločnosť spracúva jej osobné údaje v rozpore s uvedeným zákonom. Návrh sa podáva na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. h) právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov – dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb Spoločnosť stanovuje komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na požiadavku dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré Spoločnosť spracúva. Spoločnosť zohľadňuje aj technické aspekty niektorých práv dotknutej osoby a prispôsobuje komunikačné prostriedky na zabezpečenie týchto práv dotknutej osoby. Spoločnosť je oprávnená v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o dodatočné overenie jej totožnosti. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi: osobne na adrese sídla alebo pobočky Spoločnosti, doporučenou poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla Spoločnosti, e-mailom na adresu Spoločnosti. 9. Cookies Spoločnosč je prevádzkovateľom webovej stránky https://www.realtaxi.sk/ (ďalej aj ako „web“). Cookie je malý súbor tvorený písmenami a číslicami, ktorý počítač s webovou stránkou prostredníctvom prehliadača odosiela do počítača alebo mobilného telefónu dotknutej osoby (ďalej ako „zariadenie“) a ukladá na pevnom disku zariadenia. Súbory cookie nám umožňujú rozlíšiť konkrétnu osobu od ostatných užívateľov nášho webu. Vďaka nim môžeme ponúknuť lepšie zážitky pri prehliadaní webu a neustále zlepšovať svoje služby. Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webu prostredníctvom služieb Google Analytics, Google Ads, Facebook. Ide o analytické nástroje, ktoré pomáhajú vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookies je možné použiť na štatistické údaje o používaní webu bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov. V prípade, že nastavíte blokovanie zápisu cookies do Vášho prehliadača, je možné, že niektoré časti internetových stránok používajúcich súbory cookies (vrátane nášho webu) nebudú fungovať bez určitých problémov alebo spomalení. Väčšina prehliadačov umožňuje odmietnuť prijatie súborov cookies a odstrániť súbory cookies. Metódy na ich správu sa líšia v závislosti od prehliadača a verzie prehliadača. Môžete však získať aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookies prostredníctvom týchto odkazov: Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/sk/) Google Chrome (https://support.google.com/) Safari (https://support.apple.com/) Opera (https://help.opera.com/cs/latest/) Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc) Niektoré súbory cookies (analytické) slúžia na poskytovanie štatistických informácií o výkonnosti webu (napr. na počet návštev, zdrojov návštevnosti a pod.). Niektoré súbory cookies (funkčné) umožňujú webu pamätať si voľby vykonané na zariadení počas prehliadania webu a poskytovať vylepšené a osobné funkcie. Niektoré súbory cookies (reklamné) sú nastavené na zobrazenie cielených reklám na základe záujmov dotknutých osôb na webe alebo na manažovanie reklamy. Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o aktivitách dotknutých osôb na webe a iných stránkach, aby dotknutým osobám poskytli cielenú reklamu. Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb prostredníctvom cookies na webe je oprávnený záujem Spoločnosti podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z.., teda monitorovanie aktivít a zlepšovanie nášho webu a služieb. Osobné údaje môže Spoločnosť spracúvať aj na základe súhlasu dotknutej osoby, pričom v tejto súvislosti Spoločnosť vyhlasuje, že z povahy služieb poskytovaných Spoločnosťou vyplýva, že nie sú určené resp. smerované pre deti do 16 rokov veku, a z toho dôvodu sa Spoločnosti netýka povinnosť overovať či zákonný zástupca poskytol osobe mladšej ako 16 rokov súhlas so spracovaním jej osobných údajov. Osobné údaje spracúvame na účel optimalizácie zobrazenie webu a cielenia reklamy s využitím súborov cookies. Prostredníctvom cookies môže Spoločnosť spracovávať tieto údaje o dotknutých osobách: IP adresu, geografickú polohu, webový prehliadač a jeho verziu, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, rovnako aj informácie o časovaní, frekvencii a vzorci používania webu. Takto získané osobné údaje môže Spoločnosť poskytnúť externým spoločnostiam alebo osobám, ktoré zabezpečujú a uskutočňujú niektoré činnosti pre Spoločnosť. Ide najmä o osoby poskytujúce Spoločnosti IT služby, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk prípadne iné poradenské spoločnosti.


Kontaktujte nás e-mailom Kontaktujte nás telefonicky